Warning: file_get_contents(http://search.twitter.com/search.atom?q=from:Piechula&rpp=1) [
function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 410 Gone in /home/piechula/domains/piechula.com.pl/public_html/wp-content/themes/piechula/functions.php on line 43

Chyba w każdym postsowieckim kraju odczuwa się tęsknotę za Zachodem. Mamy wrażenie, zwłaszcza w Polsce, że to właśnie do tego kręgu cywilizacyjnego przynależymy.

Losy Orina Bethlena, mają jakoby przypominać tragiczny żywot Winstona Smitha. I rzeczywiście, z formalnego punktu widzenia można by odtańczyć wiedeński walc w roku 1984.

Pokolenie dwudziestolatków socjalizm zna z filmów Barei i z rodzinnych opowieści o pustych sklepowych półkach czy corocznych wyjazdach na gwarantowane wczasy.Program Platformy Obywatelskiej

Dzieci wykonujące „powszechne projekty społeczne”, do złudzenia przypominające dawne „czyny społeczne”, dalsza prywatyzacja PKP, przyjęcie unijnych zobowiązań klimatycznych, sygnalizowane wprowadzenie GMO, „bankowa opłata ostrożnościowa”, „Orliki +”, „Koperniki” i 1000 „Świetlików” – taką Polskę proponuje wyborcom Donald Tusk i Platforma Obywatelska.

Wymienione powyżej propozycje, to tylko niektóre z obietnic wyborczych, jakie Platforma Obywatelska składa w swoim programie. Na 194 stronach partia rządząca chwali się swoimi osiągnięciami i zapowiada dalsze działania. Ugrupowanie Tuska w przyszłej kadencji chce stworzyć nowe urzędy, które mają służyć obywatelom, podnieść pensje w tzw. „budżetówce”, wrócić do 22% stawki VAT.

Wszystkie  obietnice wyborcze PO

Poniższe zestawienie zawiera wszystkie konkretne propozycje zawarte w programie PO na lata 2011-2015. Obietnice zostały zgrupowane w kategorie i posortowane od spraw najbardziej pilnych, do mniej istotnych (co nie oznacza, że nieważnych) – od gospodarki, przez podatki, politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, do sportu, edukacji i ochrony środowiska.

Gospodarka

 • Redukcja zadłużenia do 48% PKB w następnej kadencji, oraz do 40% w 2018 roku
 • Utrzymanie Elastycznej Linii Kredytowej w MFW
 • Związanie limitu wydatków ze wzrostem gospodarczym
 • Wprowadzenie „Bankowej opłaty ostrożnościowej” – płacona przez banki i instytucje finansowe będzie trafiać do „Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”, z którego środki będą używane w sytuacjach kryzysowych na dokapitalizowanie banków
 • Stworzenie „Rady Ryzyka Systemowego”, która ma zapewniać bezpieczeństwo środków na kontach bankowych

Podatki i inne obciążenia

 • W 2014 roku VAT ma wrócić do poziomu 22%
 • Likwidacja deklaracji PIT –obywatel nie będzie informował o zapłaconych podatkach, to Urząd Skarbowy będzie monitorował na bieżąco nasze dochody i należne z ich tytułu podatki

Infrastruktura

 • Dokończenie budowy autostrad A1, A2 oraz A8
 • Remont 200 dworców kolejowych
 • Dostosowanie sieci kolejowej do prędkości 120 i 160 km/h
 • Prywatyzacja spółek PKP Cargo, Telekomunikacja Kolejowa, PKP Energetyka, PKP Intercity i PKL
 • Urząd Transportu Kolejowego będzie pełnił rolę „Rzecznika Praw Pasażerów”
 • Do końca 2012 roku kontynuowany ma być program wsparcia kredytowego „Rodzina na swoim”

Emerytury i rynek pracy

 • Wzrost pensji w tzw. „budżetówce”
 • OFE mają oferować zróżnicowane – bardziej i mniej ryzykowne fundusze inwestycyjne
 • 6% ulga podatkowa dla dobrowolnie odkładających na emeryturę
 • Ograniczenie liczby zawodów regulowanych
 • Kontynuacja „intensywnej prywatyzacji” przedsiębiorstw znajdujących się pod kontrolą Skarbu Państwa

Polityka zagraniczna

 • Wynegocjowanie równego traktowania wszystkich rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i kwoty wsparcia wyższej niż 300 mld zł
 • Doprowadzenie do pełnego otwarcia europejskiego rynku dla polskich przedsiębiorców
 • Zabieganie o rozszerzenie UE o nowe kraje członkowskie, za pośrednictwem Partnerstwa Wschodniego

Bezpieczeństwo energetyczne i środowiskowe

 • Do 2015 roku całkowita pojemność magazynów gazowych wzrośnie z obecnego 1,66 mld m³ do ponad 3 mld m³, a długość gazociągów zwiększy się o 1 tys. km
 • Pieniądze z wydobycia gazu łupkowego zostaną przekazane na rzecz przyszłych emerytur
 • Modernizacja połączenia gazowego ze Słowacją, budowa nowego połączenia z Litwą
 • Do 2015 roku podwojone mają zostać możliwości importowe gazu, a eksportowe potrojone
 • Przyjęcie unijnych zobowiązań klimatycznych

Bezpieczeństwo strategiczne i obronność

 • Przebudowa systemu dowodzenia wojskiem
 • Wydłużenie aktywności wojskowej żołnierzy
 • W 2011 roku mamy osiągnąć proporcję 60% jednostek operacyjnych do 40% jednostek zabezpieczających
 • 25% budżetu MON będzie przekazywane na modernizację armii
 • Przygotowanie „mapy drogowej zakończenia polskiej misji w Afganistanie”
 • W ramach UE wsparcie dla Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony

Wymiar sprawiedliwości

 • Skrócenie czasu postępowań sądowych o 1/3
 • Ustanowienie publicznych baz danych zawodowych pełnomocników
 • Zastąpienie bankowego tytułu egzekucyjnego tytułem elektronicznym
 • Wnioski o wszczęcie egzekucji będą przyjmowane drogą elektroniczną
 • System Dozoru Elektronicznego ma objąć 7500 skazanych
 • Uproszczenie prawa upadłościowego
 • Więcej osób będzie przystępować do egzaminu zawodowego bez aplikacji
 • Tworzenie „Szkolnych Kół Prawnych” w placówkach edukacyjnych
 • Niektórzy więźniowie będą nieodpłatnie pracować w ramach kary
 • Większa kontrola nad podsłuchami, zmniejszenie dostępu służb specjalnych do billingów

Administracja

 • Powołanie „pogotowia antybiurokratycznego”, które ma przyjmować skargi obywateli i reagować na nie
 • Skrócenie terminu uzyskania pozwolenia na budowę z 300 do 100 dni (15 zamiast 30 procedur)
 • Zmniejszenie liczby procedur przy rejestracji firmy
 • Zmniejszenie liczby instytucji kontrolnych państwa
 • Zlikwidowanie wymogu posiadania dokumentów podczas jazdy samochodem
 • Wprowadzenie w 2013 roku elektronicznego dowodu osobistego
 • Paszport będzie można odebrać w dowolnym miejscu w kraju lub za pośrednictwem poczty
 • Konsultacje społeczne „za pośrednictwem serwisów społecznościowych”

Kapitał Społeczny

 • Budowa 1000 „Świetlików” – ośrodków animujących czas wolny, łączących w sobie punkt przedszkolny, pomoc szkolną, bibliotekę i miejsce spotkań kół zainteresowań
 • Więcej źródeł finansowania i prostsze zasady sprawozdawczości dla organizacji pozarządowych
 • Wprowadzenie do szkół programu „edukacji obywatelskiej” w roku szkolnym 2012/2013
 • Wprowadzenie do szkół „powszechnych projektów społecznych” w ramach których uczniowie będą pracować na rzecz społeczności lokalnych
 • PKW ma prowadzić działania profrekwencyjne
 • Ograniczenie wydatków partii politycznych na reklamę
 • Ograniczenie immunitetu parlamentarnego

Rozwój regionalny

 • Ograniczenie liczby wieloletnich programów rozwoju do 9 obowiązkowych

Zdrowie

 • Możliwość powstawania konkurencyjnych wobec NFZ, prywatnych funduszy zdrowia, do których pacjent będzie mógł przekazywać swoją składkę
 • W 2012 roku na leczenie przeznaczone zostanie 61,5 mld zł
 • Od 2012 roku pacjent ma mieć możliwość dochodzenia roszczeń za niepożądane skutki działań medycznych z pominięciem drogi sądowej
 • Wprowadzenie do 2014 roku recepty elektronicznej, internetowej rejestracji w przychodniach, elektronicznej karty pacjenta
 • W 2012 pacjenci mają płacić za lekarstwa 30% mniej niż „cena leku refundowanego”
 • Przedłużenie refundacji pomp insulinowych do 26 roku życia

Edukacja

 • Połączenie grup przedszkolnych z maluchami w wieku od 0 do 3 lat
 • Objęcie dzieci w wieku 3 i 4 lat prawem edukacji przedszkolnej
 • Wprowadzenie podręczników elektronicznych (e-booków) do szkół w 2015 roku
 • Szachownice, zegary słoneczne, wahadła i modele zjawisk fizycznych na szkolnych placach zabaw
 • Umożliwienie tworzenia przyzakładowych szkół zawodowych
 • Doradztwo zawodowe w gimnazjach
 • Wprowadzenie nauczania przedsiębiorczości, prawa i filozofii w liceach
 • Przedsiębiorczość jako przedmiot egzaminacyjny na maturze
 • Wprowadzenie do szkół kółek zainteresowań i harcerstwa
 • Zbudowanie sieci „Astrobaz” – lokalnych obserwatoriów nieba
 • Do 2020 roku powstanie 15 regionalnych Centrów Nauki, wzorowanych na Centrum Nauki Kopernik
 • Stworzenie nowych ośrodków polskiej edukacji poza granicami kraju
 • Dostosowanie szkół publicznych dla dzieci niepełnosprawnych, m.in. ze środków PFRON
 • Ograniczenie sprzedaży niezdrowej żywności w szkołach

Studenci

 • Stypendia naukowe dla najlepszych studentów pierwszego roku (przyznawane na podstawie matur)
 • Stworzenie „animatorów zawodowych” na uczelniach – urzędników, którzy mają pomóc w znalezieniu pracy
 • Umożliwienie tworzenia baz prywatnych stancji – mieszkań dla studentów
 • Utworzenie „Fundacji na rzecz staży”
 • Utworzenie funduszu konkursowego „Generacja Przyszłości”, który będzie finansował udział studentów w konkursach o skali międzynarodowej
 • Przyznawany corocznie „Diamentowy Grant” dla 100 najwybitniejszych studentów w Polsce. Zasad oceny „wybitności” studenta i sposobu porównywania wyników z różnych kierunków studiów i z różnych uczelni nie podano
 • Studenci mają oceniać pracę wykładowców
 • Student ma uzyskać prawo wglądu do recenzji swojej pracy dyplomowej, a obrona – na życzenie zdającego – będzie mogła mieć charakter publiczny

Uczelnie

 • Wyłonienie 15 „Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących”, które zaczną prowadzić działalność naukową na najwyższym światowym poziomie
 • Uruchomienie „dotacji projakościowej” w wysokości 230 mln, dzielonych pomiędzy „Krajowe Ośrodki Wiodące”, uczelnie niepubliczne, oraz uczelnie prowadzące 25 wyróżnionych kierunków studiów
 • Od 2013 roku podwyżki dla wykładowców

Przedsiębiorczość

 • Systematyczne zwiększanie budżetów Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – w 2015 roku obie instytucje mają dysponować 1,5 mld zł na granty naukowe
 • Założenie „Funduszu Innowacyjności na rzecz Badań i Rozwoju”, finansowanego ze Skarbu Państwa
 • Umożliwienie zamawiania kierunków studiów bezpośrednio przez przemysł
 • Stworzenie „Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości”, pomagających w rozpoczęciu działalności gospodarczej, za cenę 15-20% udziału w przychodach firmy
 • Zamrożenie podatku od praw autorskich,  do czasu uzyskania przychodów ze sprzedaży produktu
 • W 2015 roku prawie 500 polskich naukowców ma skorzystać z rocznych staży zagranicznych
 • Otwarcie punktu doradztwa dla naukowców, wynalazców i przedsiębiorców w  Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
 • „Granty na Start” – konkurs, w którym można zyskać środki na rozruch nowych jednostek naukowych
 • Tworzenie „Laboratoriów Narodowych” w ramach programu Europejska Przestrzeń Badawcza

Kultura

 • 1% wszystkich wydatków budżetowych (z wyłączeniem środków europejskich i samorządowych) przekazane ma zostać  na finansowanie kultury
 • 375 mln zł w latach 2011-2015 przeznaczone zostanie na biblioteki i wyposażenie je w szerokopasmowy Internet
 • Cyfryzacja archiwów i zbiorów bibliotecznych

Polska cyfrowa

 • Powszechny dostęp do Internetu od 2015 roku
 • Integracja administracyjnych systemów informatycznych do 2015 roku (ma przyspieszyć komunikację pomiędzy urzędami)
 • Wdrożenie naziemnej telewizji cyfrowej
 • Nowy Biuletyn Informacji Publicznej – na jednej stronie dostępne mają być wszystkie informacje publiczne

Rodzina

 • „Radykalne” zwiększenie ulgi rodzinnej od 2014 roku na trzecie i kolejne dzieci
 • Dofinansowanie kosztów szkoły rodzenia, porodu, znieczulenia okołoporodowego i porodu rodzinnego
 • Zrównanie dotacji na dziecko w przedszkolach publicznych i prywatnych
 • Przedszkola będą miały obowiązek działać od 6:00 do 18:00 przez 12 miesięcy w roku
 • Utworzenie punktów przedszkolnych na uczelniach wyższych
 • Prowadzenie kampanii na rzecz przeciwdziałania otyłości i promocji zdrowej żywności
 • Wprowadzenie odnawialnych umów sezonowych dla pracowników – jeśli pracownik nie może świadczyć pracy z winy pracodawcy, nie otrzyma wynagrodzenia
 • Ustalenie maksymalnej liczby bezpłatnych praktyk, które może zaoferować pracodawca
 • Wzrost nakładów na aktywizację zawodową seniorów – w 2012 roku wzrosną z 10 mln zł do 60 mln zł, w 2013 roku – do 85 mln zł, a w 2014 roku – do 110 mln zł
 • Od 2012 roku w 5 województwach ma ruszyć program „Czwartek seniora” – jeden dzień w miesiącu instytucje kultury będą dostępne dla osób starszych dla starszych osób za „symboliczną złotówkę”
 • Zwiększenie środków PFRON na usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych
 • Zwiększenie środków przeznaczanych na wsparcie rzeczowe osób niepełnosprawnych

Sport

 • Wdrożenie programu „Orlik+”, polegającego na budowie obiektów sportowych wyposażonych w boiska do gier zespołowych, ale również w lodowiska i bieżnie lekkoatletyczne
 • Wdrożenie programu „Klub Sportowy”, polegającego na dofinansowaniu ze strony władz publicznych nowych klubów sportowych
 • Opracowanie i wdrożenie programu „Wolontariat Sportowy”, wspomagającego osoby wykonujące woluntarystyczną pracę na rzecz podmiotów sportowych i organizacji imprez

Rolnictwo

 • Uruchomienie uproszczonego systemu pozyskiwania środków z UE dla rodzinnych gospodarstw
 • Wprowadzenie kredytów konsolidacyjnych dla gospodarstw rodzinnych chcących powiększyć swój areał
 • Uzyskanie 1 mld zł z UE na „Fundusz Przedsiębiorczości na Wsi”, który ma wspierać osoby odchodzące z rolnictwa do działalności gospodarczej
 • Umożliwienie tworzenia „Stref wolnych od GMO”

Środowisko

 • Lasy Państwowe mają pozostać własnością państwa
 • Powiększenie obszaru chronionego Puszczy Białowieskiej i objęcie ochroną przyrody Mazur
 • Uproszczenie procedury wydawania decyzji środowiskowej
 • Reforma gospodarki wodnej
 • Zabezpieczenie miast przed powodziami do 2015 roku
TAGI: , , ,
RSS WPISÓW
Podobne wpisy:

Drogi czytelniku!
Polityka to dziedzina, której nieodłącznym elementem jest spór i polemika. Nie oznacza to jednak, że rozmowa o sprawach publicznych musi przybierać postać kłótni. Staraj się dyskutować zamiast obrażać, argumentować zamiast krzyczeć, przemyśleć racje interlokutora zamiast bezmyślnie im zaprzeczać. Z góry dziękuję.
 • Adam Klobukowski

  Wydaje mi się że PO nie chce likwidować PIT tylko składanie zeznań podatkowych PIT, to lekka różnica.

 • http://piechula.com.pl/ Piechuła

  Słuszna uwaga, dziękuję – już poprawione. :)

 • Przemek Bryndza

  > Pieniądze z wydobycia gazu łupkowego zostaną przekazane na rzecz przyszłych emerytur

  Czyli rozumiem że łupkowe Eldorado europy pożre ZUS i wyższe pensje dla budżetówki (samych swoich)?

  BTW, szykuje się przegląd programów wyborczych? :)

 • http://piechula.com.pl/ Piechuła

  Tak, wygląda to jak pomysł na zasypanie dziury zadłużeniowej w ZUS, która urosła już do ponad 2 bln PLN.

  Co do przeglądu programów wyborczych – w tym momencie trudno mi odpowiedzieć. Z PO było o tyle łatwo, że ich program mieści na jednej stronie A4 przeciętnie mniej niż 10 zdań. Program PiS-u to już większe wyzwanie – ponad 250 stron zapisanych maczkiem w dwóch szpaltach. Zobaczymy :)